תקנון האתר

1. אנו מודים לך על בחירתך להיכנס לאתר https://adam-keinan.com ו/או לכל עמוד ו/או מדור שלו, ולהשתמש בשירותיו.
2. אנא הקפד לקרוא בעיון את כל תנאי השימוש שלהלן. אם אינך מסכים לתנאים אלה, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר adam-keinan.com ו/או בשירותיו לכל מטרה שהיא.
3. עצם הגלישה באתר, ההצטרפות לשירות הייעוץ שלנו ו/או שימוש בהם מעידים על הסכמתך ואישורך את תקנון זה ותנאי השימוש שבהודעה המוקלטת בקו הייעוץ (להלן ביחד: "תנאי השימוש") והסכמתך לתנאיהם במלואם, ללא כל הגבלה או הסתייגויות. בכל מקרה של אי בהירות או סתירה בין הוראות התקנון לבין תנאי השימוש, תגברנה הוראות תקנון זה. תקנון זה חל על כל מי שנכנס וגולש באתר adam-keinan.com ו/או בכל עמוד ו/או מדור שלו, ומשתמש בשירותיו לרבות שירות הייעוץ הטלפוני (להלן: "המשתמש").
4. התקנון כתוב בלשון זכר יחיד לצורכי נוחיות בלבד. כל הכתוב בתקנון זה בלשון זכר מתייחס גם לנקבה ולהיפך וכל האמור בלשון יחיד, מתייחס גם לרבים ולהיפך.
5.  שירות הייעוץ מופעל על ידי אתר www.adam-keinan.com, מופעל ע"י אדם קינן או כל שותף עסקי שלו (להלן: "המיסטיקן") או כל מוצר מכל סוג (להלן: "נותן השירות") לבין לקוחות הקצה המתעניינים במרכולתם ו/או בשירותיהם (להלן: "לקוחות" או "משתמשים"). יובהר כי "משתמש" הינו כל אדם בגיר, גוף או גורם או מי מטעמם שנכנסו לאתר ו/או התקשרו לקו המיסטיקן באמצעות מספרי הטלפון באתר ו/או במודעותיו ופרסומיו השונים בכל המדיות. במסגרת שירות הייעוץ מספקת החברה לנותני השירות ולמשתמשים פלטפורמה טלפונית לקיום שיחות ייעוץ אישיות בתחומי המיסטיקה ורוחניות. בכפוף לתקנון זה ולתנאי השימוש תוכל לגלוש בכל דפי האתר, להירשם ולהשתמש במגוון שירותי האתר ולהתייעץ באתרו של אדם קינן עם אדם קינן המפורסם באתר (להלן ביחד: "השירותים" או "השירות").
 6. תקנון זה ותנאי השימוש מבהירים ומסדירים את מערכת היחסים בין החברה, נותני השירות, ואתר האינטרנט על דפיו הפנימיים לבין המשתמש בשירות.
7.  אדם קינן שומר לעצמו את הזכות לעדכן את התקנון ותנאי השימוש מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש, ותנאים אלו יחייבו מרגע פרסומם באתר. מחובת המשתמש לקרוא את התקנון ולהקשיב לתנאי השימוש המוקלטים לפני כל שימוש באתר ו/או בשירותים המוצעים בו.
8.  בעצם השימוש באתר ובשירות מצהיר המשתמש כי הינו מעל גיל 18 וכי הינו רשאי על פי חוק להשתמש בשירות.
9.  השירות ותכניו מיועדים לשימוש פרטי ואישי בלבד ואין לעשות בו כל שימוש מסחרי או עסקי מכל מין וסוג שהוא ו/או להעבירו לצד ג' כלשהו ללא קבלת היתר מראש ובכתב מאדם קינן. זכויות היוצרים, הקניין והקניין הרוחני של השירות שייכים לאדם קינן. לאדם קינן קיימת זכות יוצרים על כל מידע, תצוגה ו/או תוכנה כהגדרתה בחוק לרבות עיצוב גרפי, פטרנט, סימן מסחרי, אייקונים וסודות מסחריים. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם ו/או לעשות כל פעולה או שימוש בתכנים המוצגים או נחשפים באתר ובמהלך השירות, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי, ללא רשות מפורשת בכתב ומראש מאדם קינן. אדם קינן רואה בחומרה פגיעה בזכויותיו הקנייניות שלו או של מי מטעמו ו/או בשמו, ויראה בחומרה כל ניסיון להשתמש בשרות כאמצעי להפרה או פגיעה בזכויותיו הקנייניות שלו או של אחר.
 10. המידע לגבי ה אדם קינן, ו/או השירותים ו/או המוצרים המוצגים בשירות ובאתר, לרבות הפרופיל המקצועי של נותן השירות, והנאמר בשיחות הטלפוניות במסגרת השירות, מוצגים ו/או נאמרים כפי שהתקבלו "as is" מה אדם קינן ללא מעורבות ו/או התערבות כלשהי מצד החברה למעט עריכה לשונית, ואין בפרסומם ו/או ביעוץ שניתן משום המלצה, הדרכה או חוות דעת. החברה אינה בודקת את תוכן השירות, אמיתותו, נכונותו, טיבו ומקצועיותו ולא נושא כל אחריות לגבי טיבם, מהימנותם ו/או נכונותם של השירותים והתכנים המסופקים למשתמש, והאחריות לבדיקה, אימות ווידוא טיבם של אלו מוטלת אך ורק על המשתמש באתר ו/או בשירות הייעוץ. למשתמש לא תהא כל טענה, תביעה או דרישה כלפי אדם קינן ו/או מי מטעמו ו/או בשמו, בגין התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם ו/או התאמתם לצרכיו ו/או לגבי ליקויים, טעויות, תקלות, שיבושים או שגיאות במידע, לרבות לגבי דרך העברתו ותוכנו, וכן לגבי מעשיהם ו/או מחדלים של נותני השירות, אדם קינן עובדיו ו/או הפועלים בשמו ומטעמו. כל החלטה בדבר השימוש בתכנים ו/או ביעוץ שהמשתמש מקבל באתר ו/או בייעוץ הטלפוני, נעשים על אחריותו הבלעדית.
11. המידע המתפרסם באתר והייעוץ הטלפוני עם נותני השירות הינו בגדר עצה בלבד, על בסיס פילוסופיות שונות המקובלות בתחומן, ואין לייחס לשירות משמעויות אחרות. מידע זה אינו בא להחליף או להשלים יעוץ מקצועי מכל סוג עם איש מקצוע, לרבות רופא, פסיכולוג, פסיכיאטר ו/או יועץ השקעות או פיננסיים או אחר. כל המיישם או עושה שימוש במידע שקיבל דרך האתר, במייל ו/או בטלפון, עושה זאת על דעתו האישית ובאחריותו המלאה והבלעדית, ועליו לבדוק את המידע ולהפעיל שיקול דעת קפדני ומחמיר בטרם עשיית כל שימוש בו. למשתמש העושה שימוש במידע ובשירות לא תהיה שום טענה כלפי אדם קינן ו/או נותני השירות.
.12. היעוץ שניתן למשתמש ע"י המיסטיקן בקו הוא אישי וניתן לך על סמך נתונים אישיים שמסר המשתמש למיסטיקנים. המשתמש מתחייב למסור למיסטיקנים נתונים אמיתיים ונכונים ולא להטעותם. מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה יובהר, כי אדם קינן ואינו נושא בכל אחריות בגין יעוץ שניתן למשתמש על סמך נתונים אישיים שגויים, מוטעים, לא נכונים או לא מדוייקים.
13.  אדם קינן מספק את השירות כפי שהוא, ואינו מעניק כל הבטחה, התחיבות או מצג למשתמש. אדם קינן שומר לעצמו את הזכות לשנות את תצוגת התכנים באתר ו/או בשרות, המבנה, והמראה מעת לעת. אדם קינן אדם קינן איננו מתחייב כי לא יהיו כל תקלה או ליקוי או כשלים בפעולת האתר או השרות.
14..התשלום במסגרת שרות הייעוץ הטלפוני יבוצע באמצעות קו הטלפון ,כרטיס אשראי, באמצעות כרטיס חיוב אחר ו/או באמצעות paypal בהתאם לבחירת הלקוח. מחירי שיחות הייעוץ יהיו בהתאם למחירון המפורסם באתר ו/או במענה הקולי במספרי השירות. מובהר בזאת כי התשלום הוא עבור שיחת ייעוץ בודדת בלבד, והתשלום יגבה במלואו גם אם לא נוצלו כל דקות השיחה ע"י המשתמש. "שיחת ייעוץ" בהגדרתה הינה שיחה שנענית על ידי אדם קינן. לאדם קינן יש את הזכות לשנות את התעריפים או חבילות השיחות מפעם לפעם..
15. המשתמש מסכים בעצם הרשמתו באתר ו/או בעצם השימוש בשירות הייעוץ הטלפוני, כי אדם קינן רשאי לשלוח אליו דואר אלקטרוני, הודעות טקסט ו/או לפנות אליו בכל דרך שהיא בכתב או בעל פה בכל מידע בדבר מבצעים, חידושים, עדכונים שוטפים ופעילות באתר או בשירות. אם המשתמש אינו מעוניין שהחברה תפנה אליו כאמור לעיל, יהיה עליו להסיר עצמו במקום המיועד לכך בדואר האלקטרוני שיקבל. כמו כן, במידה ואינו מעוניין לקבל הודעות SMS, יהיה על המשתמש להתקשר למספר ממנו מתקבלות ההודעות ו/או לפעול על פי הנחיות ההסרה.
16. המשתמש נותן בזה הרשאה לאדם קינן, לספקי השירותים ו/או למי מטעמם לבצע לפי שיקול דעתם ו/או על פי הצורך, מעת לעת, ניטור, השמעה ו/או כל פעולה אחרת שתידרש של שיחות הייעוץ בשירות הטלפוני, כולן או חלקן, בין השאר לצורך ניטור פעולות שבוצעו, בקרת איכות ו/או לצורך תיעוד השיחות באופן חוקי. יחד עם זאת, תוכן השיחה בשום מקרה אינו חשוף לקהל הרחב בשום צורה. למען הסר ספק, בצריכת השירות ו/או גלישה באתר המשתמש מוותר על כל טענה בדבר צנעת הפרט ו/או כל טענה שעלולה למנוע מאדם קינן לעשות כל שימוש בתיעוד תוכן השיחות שבוצעו בשירות.
17. אדם קינן שומר לעצמו את הזכות לשנות, לצמצם, להרחיב, להפסיק או לבטל את פעולת האתר, השירות הניתן ו/או כל חלק מהם, באופן זמני או קבוע, ללא הודעה מוקדמת. במידה ויופסק או יסתיים השירות כאמור מכל סיבה שהיא, לא יחוייבו אדם קינן ו/או ספקי השירות בכל אחריות שהיא כלפי המשתמשים ו/או צדדים שלישיים אחרים, ואלו לא יהיו זכאים לכל פיצוי או שיפוי בגין כך. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אדם קינן רשאי להפסיק את השירות, כולו או חלקו, לפי העניין, בכל מקרה בו ההסכם בין החברה לבין המפעילים הסלולאריים (או מי מהם) יסתיים.
18.החברה רשאית לשנות מעת לעת את מבנה אתר adam-keinan.com , מראהו, את השירותים, היקפם וזמינותם של השירותים ו/או המומחה וכל היבט אחר הכרוך בהם – והכל, בלא צורך להודיע למשתמש על כך מראש או בדיעבד. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות וכיו"ב. מוסכם בזה כי לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי אדם קינן ו/או מי מטעמו ו/או כלפי ספקיהשירות בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם. מובהר כי אדם קינן אינה אחראי אדם קינן לציוד הקצה של המשתמש ו/או לשירותים כלפי צדדים שלישיים.
19.אדם קינן אינומתחייב שהשירות לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, ושיהיה נקי מטעויות, תקלות, קלקולים או כשלים – והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת ובתכנים המסופקים באתר ובקו הייעוץ, בין אם אצל אדם קינן וספק השירות, ו/או כל גורם אחר המעורב בהפעלת השירות או האתר. בכל מקרה המשתמש לא יפוצה עקב הפרעות או תקלות אלו.
20.אדם קינן יפעל בכל האמצעים הסבירים לשמור על דיסקרטיות השיחות, אך אינה יכול להבטיח חדירות בלתי מורשות למערכות התקשורת ושימוש אסור של צדדים שלישיים. לפיכך אדם קינן ו/או עובדיו, מנהליו ו/או מי מטעמו לא ישאו בכל אחריות, ישירה או עקיפה, לכל שימוש או גילוי מידע שנמסר על ידי המשתמש במישרין או בעקיפין, ולכל נזק, ישיר או עקיף, שנגרם בגין כך למאן דהוא, לרבות בגין חדירות בלתי מורשות של אחרים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים שאינם בשליטתם.
21.אדם קינן שומר לעצמו את הזכות לסרב לתת את השירותים המוצעים באתר ובשרות הייעוץ הטלפוני, כולם או חלקם, בכל עת לכל אדם, מכל סיבה שהיא.
 22. כתנאי לקבלת השירות המשתמש מצהיר:
א. כי הוא מסכים ומאשר שהשירות הניתן הנו לשימושו האישי בלבד וכי לא ישתמש בו למטרות עסקיות או מסחריות, ללא הסכמה מראש ובכתב מהחברה. לא ניתן לעשות בתכנים ו/או בשירות שימוש מסחרי מכל מין וסוג שהוא, ובין היתר המשתמש אינו רשאי לשנות, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להעניק רישיונות עבור, ליצור עבודות הנגזרות מתוך, להעביר או למכור כל מידע, תכנים או שירותים שהושגו מהאתר או השירות ללא רשות מפורשת של אדם קינן בכתב ומראש. המשתמש מאשר כי ידוע לו שבמידה ויבצע שימוש בתכנים שלא על פי האמור בתקנון זה, הוא עלול לפגוע בחברה ובבעלי זכויות היוצרים ביצירות, ולשאת במלוא האחריות בגין כך.
ב. כי הוא מסכים ומאשר את מדיניות הגנת הפרטיות של אדם קינן כמפורט בתקנון זה והשימוש אותו תעשה בפרטים הנמסרים על ידו במסגרת הצטרפותו לשירות ו/או בדפוסי השימוש שלו בשירות ו/או מיקומו, כמפורט לעיל.
ג. כי הוא מודע למגבלותיה של רשת האינטרנט בנושא של אבטחת המידע העובר בה ומשחרר את אדם קינן ו/או מי מטעמו/או בשמו מכל אחריות בעניין זה.
ד. כי הובא לידיעתו כל המידע הדרוש לשם שימושו בשירות.
ה. כי הוא מתחייב לא להשתמש בשירות כל שימוש אשר אינו בהתאם לכל דין ו/או אינו בהתאם לתקנון זה ו/או תנאי השירות.
ו. כי הוא מתחייב לא להשתמש בשירות באופן הפוגע ו/או משבש פעולתן של מערכות מחשב ו/או מחשבים.
ז. כי, מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של אדם קינן על פי כל דין, במקרים בהם אדם קינן יחשוש כי השימוש שלו בשירות אינו עולה בקנה אחד עם הוראות הסכם זה ו/או כל דין, יהיה אדם קינן רשאי להתחקות אחר השימוש אותו יעשה בשירות, למנוע ממנו גישה לשירות, להעביר את פרטי ו/או דפוסי התנהגותו בשירות לצדדים שלישיים אשר יוכיחו, להנחת דעתו של אדם קינן, כי תיתכן פגיעה מפעילותו המפרה כאמור וכן כל פעולה אחרת אשר ימצא אדם קינן לנכון, והכל בכפוף לכל דין.
23. חל איסור להשתמש בשירות ובתכנים לכל מטרה לא חוקית או האסורה בתקנון זה ובתנאי השימוש. המשתמש אינו רשאי להשתמש בשירות ובתכנים באופן העלול להזיק לשירות, לרשתות תקשורת, למערכות המחשוב או לציוד תקשורת כלשהו (כולל טלפונים ניידים), לשתקם, לגרום להם עומס יתר או לפגוע בהם, או להפריע לשימוש של גורם אחר כלשהו ולהנאה שלו מהשירות. המשתמש אינו רשאי לנסות לקבל גישה ללא הרשאה לשירות, לתכנים, לחשבונות של אחרים או למערכות מחשבים או רשתות המחוברות לשירות באמצעות "פריצה" (Hacking) , "כריית סיסמאות" (Password Mining) או בכל אמצעי אחר. המשתמש אינו רשאי להשיג או לנסות להשיג תכנים או מידע כלשהם באמצעים שלא הועמדו לרשותו באופן מכוון על-ידי החברה.
24. המשתמש מתחייב כי בשיחות עם אדם קינן בקו, לא יפר את חוקי המדינה לרבות בכל הנוגע לזכויות קנייניות, זכויות יוצרים, לשון הרע, סימני מסחר, חומר הפוגע באדם אחר או בפרטיותו, כל חומר הפוגע ברגשות הציבור לרבות חומרים פורנוגראפיים כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן תשמ"א-1981.
25.העלאת חומרים שהנם בבחינת בלתי חוקיים, מאיימים, מוציאי דיבה או לשון הרע, חומרי תועבה, פורנוגרפיה, גזענות או כל חומר אחר הפוגע בצנעת הפרט או הכלל, העשוי לפגוע ברגשות הציבור, העשוי להוות או לעודד התנהגות פלילית או להקים עילה לתביעה אזרחית או להפר בכל דרך אחרת הוראת כל דין – אסורה בהחלט. אדם קינן משתדל למנוע העלאת חומרים מהסוג המוזכרים לעיל, אך כיוון שאינה יכולה לעבור על כל החומרים המועלים לא ישא בכל אחריות עבור מקרים העשויים לנבוע ממקרים כגון הנ"ל, לרבות בשל טעות, דיבה, לשון הרע, תועבה, פורנוגרפיה, גזענות או אי דיוק שנכללים בחומרים אלה. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, שומרים אתר adam-keinan.com ומפעיליו לעצמם את הזכות להסיר מהאתר חומרים בלתי ראויים, לפי שיקול דעתם. כמו כן שמורה אדם קינן הזכות המלאה לתבוע פיצוי עבור כל נזק שייגרם לו, למפעיליו או למי ממשתמשיו בעקבות פעולות כגון אלו המוזכרות לעיל.
24.אתרa dam.keinan.com  מציג פילוסופיות ודעות מסוימות שעשויות לפגוע ברגשותיהם של אנשים מסויימים לפיכך מוצהר בזאת שכל הנאמר, הכתוב, וכל שיאמר ו/או יכתב באתר אין לראות בו כמכוון לכל סוג של פגיעה בשום אדם.
26. המשתמש מתחייב לשפות את אדם קינן, עובדיו, סוכניו, נציגיו, ספקיו, ספקי התוכן שלו, מנהליו או מי מטעמו בגין כל תביעה, נזק, הפסד, אובדן רווח, הוצאה או תשלום ובכלל זה הוצאות משפטיות ושכ"ט עו"ד עקב הפרה כלשהי של תקנון זה ו/או תנאי השימוש ו/או בקשר לשימושו באתר ו/או בשירות, בין על ידו ובין על ידי מי מטעמו ו/או בשמו.
27.. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מובהר בזאת כי כל האמור בתקנון זה לעיל יחול גם על שירותים ו/או מוצרים לגביהם נמסרו הודעות באמצעות השירות או האתר, באם נמסרו, וכי האחריות לשירותים ו/או המוצרים הנ"ל ולכל עניין הקשור בהתקשרות שבעניינם, לרבות לעניין אספקתם, איכותם, טיבם, תקינותם, עמידותם והמידע הנמסר לגביהם, תחול על היצרנים והמשווקים של השירותים או המוצרים הנ"ל בלבד. המשתמש מצהיר כי תוכן סעיף זה הובא לידיעתו וכי לא תהא לו כל טענה כנגד אדם קינן ו/או מי מטעמוו/או בשמה בקשר לכך. לפיכך, בביצוע פעילות במסגרת השירות ובהסתמכות על כל מידע המתקבל במסגרתו המשתמש מקבל על עצמו את מלוא האחריות ביחס לכל פעולותיו הנובעות ו/או מסתמכות על פעילויותיו באתר ובשירות ו/או על כל מידע המתקבל באמצעותו.
 28.אדם קינן רשאי להמחות זכויותיו לפי תקנון זה ותנאי השימוש לכל צד שלישי כפי שימצא לנכון וללא כל חובה על פרסום דבר ההמחאה כאמור.
 29.במידה ויקבע על ידי ערכאה מוסמכת כי איזו מההוראות המופיעות דלעיל בטלות או ניתנות לביטול מכל סיבה כלשהיא תמשכנה ההוראות האחרות לעמוד בתוקפן.
30.. כל השתהות של אדם קינן בקיום זכות המגיעה לועל פי המפורט בתקנון זה ו/או בתנאי השימוש, או הימנעותו מעמידה על זכותו כאמור, לא יחשבו כוויתור על זכויותיו.
31. על הוראות תקנון זה ו/או תנאי השימוש, לרבות תקפותם, פרשנותם ו/או הפרתם, יחולו דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית בכל הקשור לתקנון ו/או תנאי השימוש, תקפותם, פרשנותם ו/או הפרתם תהא לבתי המשפט המוסמכים בעיר ירושלים, ובמידה ואין בית משפט מוסמך בירושלים – תוקנה סמכות השיפוט הבלעדית לבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב יפו.1. אנו מודים לך על בחירתך להיכנס לאתר https://adam-keinan.com ו/או לכל עמוד ו/או מדור שלו, ולהשתמש בשירותיו.
2. אנא הקפד לקרוא בעיון את כל תנאי השימוש שלהלן. אם אינך מסכים לתנאים אלה, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר adam-keinan.com ו/או בשירותיו לכל מטרה שהיא.
3. עצם הגלישה באתר, ההצטרפות לשירות הייעוץ שלנו ו/או שימוש בהם מעידים על הסכמתך ואישורך את תקנון זה ותנאי השימוש שבהודעה המוקלטת בקו הייעוץ (להלן ביחד: "תנאי השימוש") והסכמתך לתנאיהם במלואם, ללא כל הגבלה או הסתייגויות. בכל מקרה של אי בהירות או סתירה בין הוראות התקנון לבין תנאי השימוש, תגברנה הוראות תקנון זה. תקנון זה חל על כל מי שנכנס וגולש באתר adam-keinan.com ו/או בכל עמוד ו/או מדור שלו, ומשתמש בשירותיו לרבות שירות הייעוץ הטלפוני (להלן: "המשתמש").
4. התקנון כתוב בלשון זכר יחיד לצורכי נוחיות בלבד. כל הכתוב בתקנון זה בלשון זכר מתייחס גם לנקבה ולהיפך וכל האמור בלשון יחיד, מתייחס גם לרבים ולהיפך.
5.  שירות הייעוץ מופעל על ידי אתר www.adam-keinan.com, מופעל ע"י אדם קינן או כל שותף עסקי שלו (להלן: "המיסטיקן") או כל מוצר מכל סוג (להלן: "נותן השירות") לבין לקוחות הקצה המתעניינים במרכולתם ו/או בשירותיהם (להלן: "לקוחות" או "משתמשים"). יובהר כי "משתמש" הינו כל אדם בגיר, גוף או גורם או מי מטעמם שנכנסו לאתר ו/או התקשרו לקו המיסטיקן באמצעות מספרי הטלפון באתר ו/או במודעותיו ופרסומיו השונים בכל המדיות. במסגרת שירות הייעוץ מספקת החברה לנותני השירות ולמשתמשים פלטפורמה טלפונית לקיום שיחות ייעוץ אישיות בתחומי המיסטיקה ורוחניות. בכפוף לתקנון זה ולתנאי השימוש תוכל לגלוש בכל דפי האתר, להירשם ולהשתמש במגוון שירותי האתר ולהתייעץ באתרו של אדם קינן עם אדם קינן המפורסם באתר (להלן ביחד: "השירותים" או "השירות").
 6. תקנון זה ותנאי השימוש מבהירים ומסדירים את מערכת היחסים בין החברה, נותני השירות, ואתר האינטרנט על דפיו הפנימיים לבין המשתמש בשירות.
7.  אדם קינן שומר לעצמו את הזכות לעדכן את התקנון ותנאי השימוש מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש, ותנאים אלו יחייבו מרגע פרסומם באתר. מחובת המשתמש לקרוא את התקנון ולהקשיב לתנאי השימוש המוקלטים לפני כל שימוש באתר ו/או בשירותים המוצעים בו.
8.  בעצם השימוש באתר ובשירות מצהיר המשתמש כי הינו מעל גיל 18 וכי הינו רשאי על פי חוק להשתמש בשירות.
9.  השירות ותכניו מיועדים לשימוש פרטי ואישי בלבד ואין לעשות בו כל שימוש מסחרי או עסקי מכל מין וסוג שהוא ו/או להעבירו לצד ג' כלשהו ללא קבלת היתר מראש ובכתב מאדם קינן. זכויות היוצרים, הקניין והקניין הרוחני של השירות שייכים לאדם קינן. לאדם קינן קיימת זכות יוצרים על כל מידע, תצוגה ו/או תוכנה כהגדרתה בחוק לרבות עיצוב גרפי, פטרנט, סימן מסחרי, אייקונים וסודות מסחריים. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם ו/או לעשות כל פעולה או שימוש בתכנים המוצגים או נחשפים באתר ובמהלך השירות, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי, ללא רשות מפורשת בכתב ומראש מאדם קינן. אדם קינן רואה בחומרה פגיעה בזכויותיו הקנייניות שלו או של מי מטעמו ו/או בשמו, ויראה בחומרה כל ניסיון להשתמש בשרות כאמצעי להפרה או פגיעה בזכויותיו הקנייניות שלו או של אחר.
 10. המידע לגבי ה אדם קינן, ו/או השירותים ו/או המוצרים המוצגים בשירות ובאתר, לרבות הפרופיל המקצועי של נותן השירות, והנאמר בשיחות הטלפוניות במסגרת השירות, מוצגים ו/או נאמרים כפי שהתקבלו "as is" מה אדם קינן ללא מעורבות ו/או התערבות כלשהי מצד החברה למעט עריכה לשונית, ואין בפרסומם ו/או ביעוץ שניתן משום המלצה, הדרכה או חוות דעת. החברה אינה בודקת את תוכן השירות, אמיתותו, נכונותו, טיבו ומקצועיותו ולא נושא כל אחריות לגבי טיבם, מהימנותם ו/או נכונותם של השירותים והתכנים המסופקים למשתמש, והאחריות לבדיקה, אימות ווידוא טיבם של אלו מוטלת אך ורק על המשתמש באתר ו/או בשירות הייעוץ. למשתמש לא תהא כל טענה, תביעה או דרישה כלפי אדם קינן ו/או מי מטעמו ו/או בשמו, בגין התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם ו/או התאמתם לצרכיו ו/או לגבי ליקויים, טעויות, תקלות, שיבושים או שגיאות במידע, לרבות לגבי דרך העברתו ותוכנו, וכן לגבי מעשיהם ו/או מחדלים של נותני השירות, אדם קינן עובדיו ו/או הפועלים בשמו ומטעמו. כל החלטה בדבר השימוש בתכנים ו/או ביעוץ שהמשתמש מקבל באתר ו/או בייעוץ הטלפוני, נעשים על אחריותו הבלעדית.
11. המידע המתפרסם באתר והייעוץ הטלפוני עם נותני השירות הינו בגדר עצה בלבד, על בסיס פילוסופיות שונות המקובלות בתחומן, ואין לייחס לשירות משמעויות אחרות. מידע זה אינו בא להחליף או להשלים יעוץ מקצועי מכל סוג עם איש מקצוע, לרבות רופא, פסיכולוג, פסיכיאטר ו/או יועץ השקעות או פיננסיים או אחר. כל המיישם או עושה שימוש במידע שקיבל דרך האתר, במייל ו/או בטלפון, עושה זאת על דעתו האישית ובאחריותו המלאה והבלעדית, ועליו לבדוק את המידע ולהפעיל שיקול דעת קפדני ומחמיר בטרם עשיית כל שימוש בו. למשתמש העושה שימוש במידע ובשירות לא תהיה שום טענה כלפי אדם קינן ו/או נותני השירות.
.12. היעוץ שניתן למשתמש ע"י המיסטיקן בקו הוא אישי וניתן לך על סמך נתונים אישיים שמסר המשתמש למיסטיקנים. המשתמש מתחייב למסור למיסטיקנים נתונים אמיתיים ונכונים ולא להטעותם. מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה יובהר, כי אדם קינן ואינו נושא בכל אחריות בגין יעוץ שניתן למשתמש על סמך נתונים אישיים שגויים, מוטעים, לא נכונים או לא מדוייקים.
13.  אדם קינן מספק את השירות כפי שהוא, ואינו מעניק כל הבטחה, התחיבות או מצג למשתמש. אדם קינן שומר לעצמו את הזכות לשנות את תצוגת התכנים באתר ו/או בשרות, המבנה, והמראה מעת לעת. אדם קינן אדם קינן איננו מתחייב כי לא יהיו כל תקלה או ליקוי או כשלים בפעולת האתר או השרות.
14..התשלום במסגרת שרות הייעוץ הטלפוני יבוצע באמצעות קו הטלפון ,כרטיס אשראי, באמצעות כרטיס חיוב אחר ו/או באמצעות paypal בהתאם לבחירת הלקוח. מחירי שיחות הייעוץ יהיו בהתאם למחירון המפורסם באתר ו/או במענה הקולי במספרי השירות. מובהר בזאת כי התשלום הוא עבור שיחת ייעוץ בודדת בלבד, והתשלום יגבה במלואו גם אם לא נוצלו כל דקות השיחה ע"י המשתמש. "שיחת ייעוץ" בהגדרתה הינה שיחה שנענית על ידי אדם קינן. לאדם קינן יש את הזכות לשנות את התעריפים או חבילות השיחות מפעם לפעם..
15. המשתמש מסכים בעצם הרשמתו באתר ו/או בעצם השימוש בשירות הייעוץ הטלפוני, כי אדם קינן רשאי לשלוח אליו דואר אלקטרוני, הודעות טקסט ו/או לפנות אליו בכל דרך שהיא בכתב או בעל פה בכל מידע בדבר מבצעים, חידושים, עדכונים שוטפים ופעילות באתר או בשירות. אם המשתמש אינו מעוניין שהחברה תפנה אליו כאמור לעיל, יהיה עליו להסיר עצמו במקום המיועד לכך בדואר האלקטרוני שיקבל. כמו כן, במידה ואינו מעוניין לקבל הודעות SMS, יהיה על המשתמש להתקשר למספר ממנו מתקבלות ההודעות ו/או לפעול על פי הנחיות ההסרה.
16. המשתמש נותן בזה הרשאה לאדם קינן, לספקי השירותים ו/או למי מטעמם לבצע לפי שיקול דעתם ו/או על פי הצורך, מעת לעת, ניטור, השמעה ו/או כל פעולה אחרת שתידרש של שיחות הייעוץ בשירות הטלפוני, כולן או חלקן, בין השאר לצורך ניטור פעולות שבוצעו, בקרת איכות ו/או לצורך תיעוד השיחות באופן חוקי. יחד עם זאת, תוכן השיחה בשום מקרה אינו חשוף לקהל הרחב בשום צורה. למען הסר ספק, בצריכת השירות ו/או גלישה באתר המשתמש מוותר על כל טענה בדבר צנעת הפרט ו/או כל טענה שעלולה למנוע מאדם קינן לעשות כל שימוש בתיעוד תוכן השיחות שבוצעו בשירות.
17. אדם קינן שומר לעצמו את הזכות לשנות, לצמצם, להרחיב, להפסיק או לבטל את פעולת האתר, השירות הניתן ו/או כל חלק מהם, באופן זמני או קבוע, ללא הודעה מוקדמת. במידה ויופסק או יסתיים השירות כאמור מכל סיבה שהיא, לא יחוייבו אדם קינן ו/או ספקי השירות בכל אחריות שהיא כלפי המשתמשים ו/או צדדים שלישיים אחרים, ואלו לא יהיו זכאים לכל פיצוי או שיפוי בגין כך. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אדם קינן רשאי להפסיק את השירות, כולו או חלקו, לפי העניין, בכל מקרה בו ההסכם בין החברה לבין המפעילים הסלולאריים (או מי מהם) יסתיים.
18.החברה רשאית לשנות מעת לעת את מבנה אתר adam-keinan.com , מראהו, את השירותים, היקפם וזמינותם של השירותים ו/או המומחה וכל היבט אחר הכרוך בהם – והכל, בלא צורך להודיע למשתמש על כך מראש או בדיעבד. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות וכיו"ב. מוסכם בזה כי לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי אדם קינן ו/או מי מטעמו ו/או כלפי ספקיהשירות בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם. מובהר כי אדם קינן אינה אחראי אדם קינן לציוד הקצה של המשתמש ו/או לשירותים כלפי צדדים שלישיים.
19.אדם קינן אינומתחייב שהשירות לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, ושיהיה נקי מטעויות, תקלות, קלקולים או כשלים – והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת ובתכנים המסופקים באתר ובקו הייעוץ, בין אם אצל אדם קינן וספק השירות, ו/או כל גורם אחר המעורב בהפעלת השירות או האתר. בכל מקרה המשתמש לא יפוצה עקב הפרעות או תקלות אלו.
20.אדם קינן יפעל בכל האמצעים הסבירים לשמור על דיסקרטיות השיחות, אך אינה יכול להבטיח חדירות בלתי מורשות למערכות התקשורת ושימוש אסור של צדדים שלישיים. לפיכך אדם קינן ו/או עובדיו, מנהליו ו/או מי מטעמו לא ישאו בכל אחריות, ישירה או עקיפה, לכל שימוש או גילוי מידע שנמסר על ידי המשתמש במישרין או בעקיפין, ולכל נזק, ישיר או עקיף, שנגרם בגין כך למאן דהוא, לרבות בגין חדירות בלתי מורשות של אחרים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים שאינם בשליטתם.
21.אדם קינן שומר לעצמו את הזכות לסרב לתת את השירותים המוצעים באתר ובשרות הייעוץ הטלפוני, כולם או חלקם, בכל עת לכל אדם, מכל סיבה שהיא.
 22. כתנאי לקבלת השירות המשתמש מצהיר:
א. כי הוא מסכים ומאשר שהשירות הניתן הנו לשימושו האישי בלבד וכי לא ישתמש בו למטרות עסקיות או מסחריות, ללא הסכמה מראש ובכתב מהחברה. לא ניתן לעשות בתכנים ו/או בשירות שימוש מסחרי מכל מין וסוג שהוא, ובין היתר המשתמש אינו רשאי לשנות, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להעניק רישיונות עבור, ליצור עבודות הנגזרות מתוך, להעביר או למכור כל מידע, תכנים או שירותים שהושגו מהאתר או השירות ללא רשות מפורשת של אדם קינן בכתב ומראש. המשתמש מאשר כי ידוע לו שבמידה ויבצע שימוש בתכנים שלא על פי האמור בתקנון זה, הוא עלול לפגוע בחברה ובבעלי זכויות היוצרים ביצירות, ולשאת במלוא האחריות בגין כך.
ב. כי הוא מסכים ומאשר את מדיניות הגנת הפרטיות של אדם קינן כמפורט בתקנון זה והשימוש אותו תעשה בפרטים הנמסרים על ידו במסגרת הצטרפותו לשירות ו/או בדפוסי השימוש שלו בשירות ו/או מיקומו, כמפורט לעיל.
ג. כי הוא מודע למגבלותיה של רשת האינטרנט בנושא של אבטחת המידע העובר בה ומשחרר את אדם קינן ו/או מי מטעמו/או בשמו מכל אחריות בעניין זה.
ד. כי הובא לידיעתו כל המידע הדרוש לשם שימושו בשירות.
ה. כי הוא מתחייב לא להשתמש בשירות כל שימוש אשר אינו בהתאם לכל דין ו/או אינו בהתאם לתקנון זה ו/או תנאי השירות.
ו. כי הוא מתחייב לא להשתמש בשירות באופן הפוגע ו/או משבש פעולתן של מערכות מחשב ו/או מחשבים.
ז. כי, מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של אדם קינן על פי כל דין, במקרים בהם אדם קינן יחשוש כי השימוש שלו בשירות אינו עולה בקנה אחד עם הוראות הסכם זה ו/או כל דין, יהיה אדם קינן רשאי להתחקות אחר השימוש אותו יעשה בשירות, למנוע ממנו גישה לשירות, להעביר את פרטי ו/או דפוסי התנהגותו בשירות לצדדים שלישיים אשר יוכיחו, להנחת דעתו של אדם קינן, כי תיתכן פגיעה מפעילותו המפרה כאמור וכן כל פעולה אחרת אשר ימצא אדם קינן לנכון, והכל בכפוף לכל דין.
23. חל איסור להשתמש בשירות ובתכנים לכל מטרה לא חוקית או האסורה בתקנון זה ובתנאי השימוש. המשתמש אינו רשאי להשתמש בשירות ובתכנים באופן העלול להזיק לשירות, לרשתות תקשורת, למערכות המחשוב או לציוד תקשורת כלשהו (כולל טלפונים ניידים), לשתקם, לגרום להם עומס יתר או לפגוע בהם, או להפריע לשימוש של גורם אחר כלשהו ולהנאה שלו מהשירות. המשתמש אינו רשאי לנסות לקבל גישה ללא הרשאה לשירות, לתכנים, לחשבונות של אחרים או למערכות מחשבים או רשתות המחוברות לשירות באמצעות "פריצה" (Hacking) , "כריית סיסמאות" (Password Mining) או בכל אמצעי אחר. המשתמש אינו רשאי להשיג או לנסות להשיג תכנים או מידע כלשהם באמצעים שלא הועמדו לרשותו באופן מכוון על-ידי החברה.
24. המשתמש מתחייב כי בשיחות עם אדם קינן בקו, לא יפר את חוקי המדינה לרבות בכל הנוגע לזכויות קנייניות, זכויות יוצרים, לשון הרע, סימני מסחר, חומר הפוגע באדם אחר או בפרטיותו, כל חומר הפוגע ברגשות הציבור לרבות חומרים פורנוגראפיים כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן תשמ"א-1981.
25.העלאת חומרים שהנם בבחינת בלתי חוקיים, מאיימים, מוציאי דיבה או לשון הרע, חומרי תועבה, פורנוגרפיה, גזענות או כל חומר אחר הפוגע בצנעת הפרט או הכלל, העשוי לפגוע ברגשות הציבור, העשוי להוות או לעודד התנהגות פלילית או להקים עילה לתביעה אזרחית או להפר בכל דרך אחרת הוראת כל דין – אסורה בהחלט. אדם קינן משתדל למנוע העלאת חומרים מהסוג המוזכרים לעיל, אך כיוון שאינה יכולה לעבור על כל החומרים המועלים לא ישא בכל אחריות עבור מקרים העשויים לנבוע ממקרים כגון הנ"ל, לרבות בשל טעות, דיבה, לשון הרע, תועבה, פורנוגרפיה, גזענות או אי דיוק שנכללים בחומרים אלה. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, שומרים אתר adam-keinan.com ומפעיליו לעצמם את הזכות להסיר מהאתר חומרים בלתי ראויים, לפי שיקול דעתם. כמו כן שמורה אדם קינן הזכות המלאה לתבוע פיצוי עבור כל נזק שייגרם לו, למפעיליו או למי ממשתמשיו בעקבות פעולות כגון אלו המוזכרות לעיל.
24.אתרa dam.keinan.com  מציג פילוסופיות ודעות מסוימות שעשויות לפגוע ברגשותיהם של אנשים מסויימים לפיכך מוצהר בזאת שכל הנאמר, הכתוב, וכל שיאמר ו/או יכתב באתר אין לראות בו כמכוון לכל סוג של פגיעה בשום אדם.
26. המשתמש מתחייב לשפות את אדם קינן, עובדיו, סוכניו, נציגיו, ספקיו, ספקי התוכן שלו, מנהליו או מי מטעמו בגין כל תביעה, נזק, הפסד, אובדן רווח, הוצאה או תשלום ובכלל זה הוצאות משפטיות ושכ"ט עו"ד עקב הפרה כלשהי של תקנון זה ו/או תנאי השימוש ו/או בקשר לשימושו באתר ו/או בשירות, בין על ידו ובין על ידי מי מטעמו ו/או בשמו.
27.. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מובהר בזאת כי כל האמור בתקנון זה לעיל יחול גם על שירותים ו/או מוצרים לגביהם נמסרו הודעות באמצעות השירות או האתר, באם נמסרו, וכי האחריות לשירותים ו/או המוצרים הנ"ל ולכל עניין הקשור בהתקשרות שבעניינם, לרבות לעניין אספקתם, איכותם, טיבם, תקינותם, עמידותם והמידע הנמסר לגביהם, תחול על היצרנים והמשווקים של השירותים או המוצרים הנ"ל בלבד. המשתמש מצהיר כי תוכן סעיף זה הובא לידיעתו וכי לא תהא לו כל טענה כנגד אדם קינן ו/או מי מטעמוו/או בשמה בקשר לכך. לפיכך, בביצוע פעילות במסגרת השירות ובהסתמכות על כל מידע המתקבל במסגרתו המשתמש מקבל על עצמו את מלוא האחריות ביחס לכל פעולותיו הנובעות ו/או מסתמכות על פעילויותיו באתר ובשירות ו/או על כל מידע המתקבל באמצעותו.
 28.אדם קינן רשאי להמחות זכויותיו לפי תקנון זה ותנאי השימוש לכל צד שלישי כפי שימצא לנכון וללא כל חובה על פרסום דבר ההמחאה כאמור.
 29.במידה ויקבע על ידי ערכאה מוסמכת כי איזו מההוראות המופיעות דלעיל בטלות או ניתנות לביטול מכל סיבה כלשהיא תמשכנה ההוראות האחרות לעמוד בתוקפן.
30.. כל השתהות של אדם קינן בקיום זכות המגיעה לועל פי המפורט בתקנון זה ו/או בתנאי השימוש, או הימנעותו מעמידה על זכותו כאמור, לא יחשבו כוויתור על זכויותיו.
31. על הוראות תקנון זה ו/או תנאי השימוש, לרבות תקפותם, פרשנותם ו/או הפרתם, יחולו דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית בכל הקשור לתקנון ו/או תנאי השימוש, תקפותם, פרשנותם ו/או הפרתם תהא לבתי המשפט המוסמכים בעיר ירושלים, ובמידה ואין בית משפט מוסמך בירושלים – תוקנה סמכות השיפוט הבלעדית לבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב יפו.